Reglement

De Airborne Wandeltocht is een herdenkingswandeltocht zonder, competitieve elementen, in het kader van de Slag om Arnhem in september 1944. De wandeltocht wordt gehouden op de eerste zaterdag in september. Doelstelling van de tocht is met name het genereren van gelden voor de overkomst van Engelse en Poolse (1944) veteranen tijdens de herdenkingen in en rond Oosterbeek welke ieder jaar in september worden gehouden.

De Airborne Wandeltocht wordt georganiseerd door de PSVR (Politie Sportvereniging) ‘Renkum’ te Oosterbeek. Deelname aan de wandeltocht staat open voor eenieder die over een toereikende conditie beschikt. De deelname is gebonden aan het reglement zoals hierna beschreven en van toepassing op alle deelnemers.

Start en finish van de Airborne Wandeltocht vindt plaats aan de J.J. Talsmalaan te Oosterbeek, op het sportpark ‘Hartenstein’, dat voor deze gelegenheid door de gemeente Renkum is aangewezen als evenemententerrein.

De Airborne Wandeltocht kent vier afstanden t.w.:
10 km voor individuen en groepen
15 km voor individuen en groepen
25 km voor individuen en groepen
40 km voor individuen

De routes van de vier verschillende afstanden lopen vanaf het sportpark, via de openbare weg, bos- en wandelpaden door de gemeente Renkum en deels de gemeente Ede. 
Afmelden is mogelijk tot 18.00 uur op het finishterrein.   

Deelname aan de Airborne Wandeltocht is geheel vrijwillig en op eigen risico. De organisatie aanvaardt in geen geval verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of andere schade (aan derden) door deelnemers geleden door het ontbreken van de benodigde lichamelijke gesteldheid van een deelnemer.

Deelname is mogelijk voor iedere wandelaar, hetzij individueel, dan wel in groepsverband. Deelname in groepsverband is mogelijk met een groep van tenminste 11 personen (inclusief de groepsleider).

Voor het deelnemen aan de Airborne Wandeltocht is per deelnemer een startkaart vereist, welke vooraf of op de dag van de wandeltocht gekocht kan worden. Voor deelnemende groepen zijn er groepsstartkaarten. Deze groepsstartkaarten zijn geldig voor het totaal aantal personen van de betreffende groep. Deelname zonder startbewijs is niet toegestaan. Het is niet toegestaan op dezelfde dag, na het volbrengen van een der afstanden, deze nogmaals te lopen. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er, ongeacht de reden, geen recht op teruggave van het deelnamegeld.

Startkaarten kunnen vooraf gekocht worden via de website van de Airborne Wandeltocht, via de voorverkoopadressen, zie ook website of op het sportpark de week voorafgaand aan de wandeling. Op de wandeldag zelf is het mogelijk om op het startterrein (Sportpark Hartenstein) bij de startbureaus kaarten te kopen. 

Het officiële defilé vindt 's morgens plaats voor het Airborne Museum tussen 11.00 en 13.00 uur. Traditiegetrouw presenteren zich hier na het openingswoord van de voorzitter, het spelen van ‘The Last Post’ en 1 minuut stilte, groepen militairen, marechaussee, politie, scouting, burgers en individuelen. Het defilé wordt afgenomen door de burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum, vertegenwoordigers van deelnemende groepen, overheidsfunctionarissen en genodigden. Wandelaars dienen zich hier te houden aan de gegeven aanwijzingen van de organisatie

Het is deelnemende groepen en individuelen toegestaan bij het passeren van de Airborne Begraafplaats op de route, het parcours tijdelijk te verlaten om hun respect te betuigen aan de gevallenen van de Slag om Arnhem, welke hier begraven liggen. In de buurt van en bij het bezoek aan de begraafplaatsen, worden de wandelaars geacht gepaste stilte en respect in acht te nemen.

Nadat een deelnemer met succes de gekozen afstand heeft volbracht, ontvangt de deelnemer bij afmelding voor de eerste maal een medaille, waarop, met toestemming van Major General Urquhart, toenmalig Commandant van de 1e Britse Airborne Divisie, het Airborne-embleem met de Pegasus voorkomt. Voor iedere vijfde deelname ontvangt de deelnemer een speciaal vervaardigde medaille. De tussenliggende insignes zijn een metalen wing met daarop vermeld het cijfer, voor het aantal keren dat men aan de Airborne Wandeltocht heeft deelgenomen. Groepsdeelnemers ontvangen deze onderscheidingen overeenkomstig de vooraf door de groepsleider opgestelde en ingeleverde lijst, waaruit blijkt hoe vaak de aan deze groep verbonden personen hebben deelgenomen. Per groep wordt tevens een groeps-aandenken uitgereikt. Het uitreiken van de medailles vindt plaats na 12.00 uur. Het afmelden na het volbrengen van de gekozen afstand is mogelijk tot 18.00 uur bij het startbureau.

Het parcours is niet ingericht op rolstoelen; delen van het parcours zijn hiervoor niet geschikt. Delen van de route zijn onverhard en derhalve minder goed begaanbaar. 

Het gebruik van een wandelstok is toegestaan, evenals het gebruik van de zgn. ‘poles’ ten behoeve van Nordic Walking mits en voor zover dit geen overlast veroorzaakt aan de overige wandelaars.

Groepen dienen zich op het parcours zodanig te formeren en te gedragen dat zij de individuele wandelaars niet tot overlast zijn. Individuele wandelaars dienen marcherende groepen niet zodanig te hinderen, dat zij genoodzaakt zijn stelselmatig hun pas te moeten inhouden of de formatie te verbreken. Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers. Volgens artikel 9 van het RVV 1990 mag een marscolonne geen grotere breedte dan drie en geen grotere lengte dan dertig personen hebben.

Het meevoeren van honden is alleen toegestaan indien deze kort aangelijnd zijn en blijven gedurende de gehele wandeltocht. De hond dient gesocialiseerd te zijn en ontlasting dient meteen door zijn begeleider te worden opgeruimd. Gelet op de drukte op sommige delen van het parcours wordt het meevoeren van honden/huisdieren sterk ontraden.

Tijdens de Airborne Wandeltocht is het voor deelnemers niet toegestaan om:

  • vóór de officiële starttijden het parcours te betreden
  • zich luidruchtig te gedragen op plaatsen van herdenking, zoals o.a. de Airborne Begraafplaats
  • op enigerlei wijze uiting te geven aan een politieke gezindheid of geloofsovertuiging
  • zich aanstootgevend te gedragen of te kleden of te lopen met ontbloot bovenlijf
  • reclamevoorwerpen mee te voeren/uit te delen, behoudens toestemming van de organisatie
  • voorwerpen mee te voeren die in redelijkheid overlast of gevaar kunnen opleveren
  • een ernstige mate van hinder te veroorzaken voor andere deelnemers
  • afval op het parcours of aanliggende terreinen te gooien; dit dient gedeponeerd te worden  in de daartoe geëigende containers die langs het parcours staan

Het is niet toegestaan het parcours te betreden of te doorkruisen met voertuigen van alle soort zonder een geldige ontheffingskaart. Het kruisen van de routes is alleen daar toegestaan, waar dit duidelijk middels verkeersafzettingen en -maatregelen is aangeven.

De gemeente/politie treft verkeersmaatregelen op het parcours vanaf 09.00 tot 18.00 uur op de dag van de Airborne Wandeltocht. Vrijgave van de route om 18.00 uur wordt aangegeven door de politie. Bij grote drukte/schoonmaak van het parcours kan dit tijdstip verschoven worden. Het gebruik van het parcours is voor eigen risico van de deelnemers. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van het parcours.
Gebruik van het parcours buiten de aangegeven tijden is niet toegestaan vanwege mogelijke extra gevaren als gevolg van het niet voorhanden zijn van afzettingen e.d.. Deelnemers aan de 40 km maken deels gebruik van het parcours ten tijde waarvan de verkeersmaatregelen nog niet van kracht zijn. Zij worden er op gewezen dat op dat moment de wegenverkeerswet van toepassing is. Zij betreden de openbare weg dan als normaal voetganger.

Aanwijzingen door medewerkers van de organisatie, politie en/of verkeersregelaars dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de Airborne Wandeltocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
De verkeersregelaars en controleurs zijn herkenbaar gekleed.

PSV ‘Renkum’ is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen, ziekte en/of overlijden van haar deelnemers of verlies van bezittingen voorafgaand, tijdens of na afloop van de wandeltocht. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor een toereikende lichamelijke conditie, toe te zien op een adequate voorbereiding op de wandeltocht, zorg te dragen voor goede kleding en schoeisel, zorg te dragen voor voldoende en geschikt eten en drinken en het besluit te nemen om tijdens de wandeltocht eventueel de deelname te beëindigen.

PSV ‘Renkum’ wijst nadrukkelijk op het risico van onderkoeling, oververhitting en zonnesteek als gevolg van het stilzitten (in rolstoelen, scootmobielen, buggies, wandel- en bolderwagens) en wijst iedere verantwoordelijkheid op dit vlak af. 

De medische dienst van de Airborne wandeltocht voldoet aan de eindtermen van de richtlijn “veldnorm evenementenzorg” en wordt verzorgd door leden van de plaatselijke E.H.B.O. verenigingen. Deze staat onder leiding van BIG geregistreerde verpleegkundigen. Op elk van de routes zijn op aangegeven locaties medische posten ingericht, uitsluitend bestemd voor het behandelen van complicaties ontstaan tijdens of als gevolg van het deelnemen aan de Airborne Wandeltocht.

De organisatie van de Airborne Wandeltocht, behoudt zich het recht voor individuen en/of groepen de (verdere) deelname aan de Airborne Wandeltocht te ontzeggen ingeval de (verdere) deelname het goede verloop van de wandeltocht zou kunnen verstoren, zulks geheel en uitsluitend ter beoordeling van de marsleider.

De organisatie van de Airborne Wandeltocht, behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de Airborne Wandeltocht geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere buitengewone omstandigheden, waarbij dit in redelijkheid niet anders van PSV ‘Renkum’ kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het deelnamegeld en/of andere gemaakte kosten.

Door het verkrijgen van een startbewijs, verklaart iedere deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van PSV ‘Renkum’. Het bestuur van PSV ‘Renkum’ draagt er zorg voor dat dit Reglement door publicatie of anderszins voor iedere deelnemer voldoende bekend is.